OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW NR 1/2017

„OGRÓDEK DZIADUNIA” Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna

z siedzibą w Wąsosz Dolny

obowiązujące od dnia 2017-01-02

 

Niniejsze warunki sprzedażymają zastosowanie do umów, których przedmiotem jest sprzedaż towaru dokonywana przez „OGRÓDEK DZIADUNIA” Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna, na rzecz dowolnego podmiotu, który dokonuje zakupu towaru w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą.

§ 1 DEFINICJE

  1. Ogólne warunki sprzedaży (dalej OWS) – niniejsze ogólne warunki sprzedaży, określające prawa i obowiązki „OGRÓDEK DZIADUNIA” Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna, oraz Kupujących związane z zawieraniem Umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca - „OGRÓDEK DZIADUNIA” Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna, ul. Traugutta 27 42-110 Wąsosz Dolny, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowe Rejestru Sądowego pod numerem: 0000540203, NIP 5742058285, REGON 360616133.

3. Kupującypodmiot, który dokonuje zakupu towarów w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą, w szczególności osoba fizyczna prowadząca indywidulaną działalność gospodarczą, a także spółka prawa handlowego zawierająca umowę sprzedaży towarów ze Sprzedawcą.

4. Towary - produkty oferowane przez Sprzedawcę, znajdujące się w jego ofercie handlowej.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.

2.OWS wiążą Kupującego z chwilą ich doręczenia przy zawarciu Umowy lub z chwilą umożliwienia Kupującemu łatwego zapoznania się z ich treścią.

3. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

4. Ogólne warunki współpracy przedstawione przez Kupującego nie obowiązują, nawet gdy nie zostały wyraźnie przez Sprzedawcę odrzucone, o ile nie dadzą się pogodzić z niniejszymi warunkami sprzedaży Sprzedawcy.

 § 3 ZAWARCIE UMOWY, ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego drogą elektroniczną na adres e-mail zamowienia@ogrodekdziadunia.pl lub telefonicznie pod numerem 34 317 77 10 oraz  potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

2. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:

a. imię, nazwisko, nazwę, firmę Kupującego

b. dokładny adres Kupującego

c. adres email oraz numer telefonu Kupującego

d. ilość i rodzaj zamówionego towaru

e.  sposób oraz adres dostawy towaru

f. numer NIP

g. sposób zapłaty – przedpłata/pobranie

3. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia drogą elektroniczną, poprzez wysłanie potwierdzenia otrzymania zamówienia, na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Po sprawdzeniu stanów magazynowych Sprzedawca wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, na wskazany przez Kupującego, adres e-mail.

4. Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń. Brak odpowiedzi Sprzedawcy nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wystawione przez Sprzedawcę jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży na warunkach zawartych w tym potwierdzeniu.

6. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówienia lub jego zmiany nie później niż w momencie złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji. Po upływie tego terminu Kupujący nie może od umowy odstąpić. Dla skuteczności rezygnacji wymagane jest zachowanie formy pisemnej.

7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji będzie zawierało m.in.: numer zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być, w uzasadnionych przypadkach, uwarunkowane telefonicznym potwierdzeniem złożonego przez Kupującego zamówienia.

8. W przypadku wystąpienia braku zamówionego towaru albo gdy zamówiony towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Kupującego o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail. W sytuacji, gdy Kupujący nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący towar. 

9. W sytuacji, gdy Kupujący wybierze alternatywny towar zaproponowany przez Sprzedawcę umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Kupującego maila o przyjęciu zmienionego zamówienia do realizacji.

§ 4 WYSYŁKA ORAZ DOSTAWA TOWARU

1. Dostawy są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich wyłącznie w dni robocze.

2.  Wysyłka towaru będzie następowała w terminie 2-3 dni roboczych od potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Dostawa będzie dokonywana do miejsca wskazanego w zamówieniu.

4. Koszt dostawy ponosi Kupujący, a obejmuje on: koszt opakowania w sposób zabezpieczający towar przed uszkodzeniem, załadowania, dostawy do miejsca wskazanego w zamówieniu, ubezpieczenia na czas transportu oraz wyładowania. W przypadku zamówień powyżej 200 zł netto koszt wysyłki pokrywa Sprzedawca.

5. Kupujący zobowiązany jest przy odbiorze sprawdzić czy stan opakowania towarów nie wskazuje na otwieranie w trakcie transportu i czy przesyłka nie została uszkodzona w czasie transportu w taki sposób, że mogło to wpłynąć na uszkodzenie zapakowanych towarów. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń związanych z tymi czynnościami, Kupujący zobowiązany jest poczynić odpowiednią wzmiankę w protokole reklamacyjnym w chwili odbioru przesyłki od przewoźnika, pod rygorem utraty prawa zgłaszania zastrzeżeń w powyższym zakresie w terminie późniejszym.

6. Z chwilą przekazania towarów Kupującemu przez przewoźnika, ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.

7. Sprzedawca nie odpowiada za straty oraz wszelkie szkody spowodowane opóźnieniami w realizacji zamówienia powstałe na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, w tym m.in.: opóźnienia w produkcji i dostawie ze strony podmiotu będącego dostawcą zamówionego towaru lub półproduktów w stosunku do Sprzedawcy, dostosowania się do przepisów i poleceń organów państwowych, działania siły wyższej, działania lub zaniechania Kupującego, strajków, likwidacji fabryki itp.

8. Na podstawie zamówienia, Sprzedawca dostarcza zamówione towary, a Kupujący potwierdza fakt przyjęcia zamówionych towarów, własnoręcznym podpisem lub podpisem osób odbierających towar w jego imieniu, na fakturze lub innym dokumencie lub dokumentach firmy kurierskiej, która dostarczy zamówienie.

9. Towary zamówione nie podlegają zwrotowi (ograniczenie to nie dotyczy zwrotów w wyniku reklamacji lub wynikłych z błędów popełnionych przez Sprzedawcę). W uzasadnionych wypadkach zwrot może zostać przyjęty po uzgodnieniu go ze Sprzedawcą.

§ 5 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Ceny towarów są określone w aktualnym cenniku Sprzedawcy.

2. Cennik Sprzedawcy zawiera ceny netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towarów w terminie i w wysokości wskazanym na zamówieniu

4. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy lub dzień dokonania zapłaty przewoźnikowi.

§ 6 GWARANCJA

1. Sprzedawca udziela gwarancji na okres przydatności do spożycia towaru nabytego przez Kupującego, tj. w zależności od rodzaju towaru na okres od 2 do 24 miesięcy od daty ich produkcji. Data przydatności do spożycia wraz z numerem partii określona jest każdorazowo na opakowaniu towaru.

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad jakościowych towaru uznanych przez Sprzedawcę na skutek złożonej przez Kupującego reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest do dokonania wymiany towarów wadliwych na towary wolne od wad i dostarczenia ich do Kupującego w terminie 14 dni od daty uznania zaistniałych wad lub za zgodą Kupującego, przy kolejnej dostawie.

3. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji obejmuje tylko wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy i tylko pod warunkiem korzystania z towarów zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami przechowywania. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a w szczególności takich jak:

a) nieprawidłowy, niezgodny z zaleceniami Sprzedawcy sposób przechowywania towaru,

b) nieprawidłowe magazynowanie, transport towaru,

c) uszkodzenie mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenie towaru i wywołanie w nim wady,

d) nastąpiła ingerencja w skład bez zgody Sprzedawcy lub dokonano modyfikacji towaru,

e) uszkodzenie towaru wynikło ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej,

f) wad powstałych wskutek niedbałości Kupującego lub jego niewiedzy,

g) uszkodzenie, naruszenie lub usunięcie numerów seryjnych lub innych oznaczeń uniemożliwiających identyfikację towaru albo zakryciem ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.

5. W granicach obowiązującego prawa wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do towaru sprzedanego przez Sprzedawcę, na co Kupujący wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za to, dla jakich celów towar wydany Kupującemu będzie przeznaczony.

  1. Wszelkie prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, zarejestrowane oraz niezarejestrowane, dotyczące/związane z towarem, bez ograniczeń geograficznych, stanowią własność Sprzedawcy (lub jego licencjodawcy), a nabycie towarów nie jest tożsame z nabyciem tych praw.

§ 7 REKLAMACJA

1.W przypadku braków ilościowych Kupujący winien składać niezwłocznie reklamacje do Sprzedawcy, ale nie później niż w ciągu 48 godzin od odbioru towarów przez Kupującego.

2.Reklamacje jakościowe składać należy pisemnie Sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia towaru, jednak w żadnym razie nie później niż w dacie przydatności do spożycia określonej na opakowaniu towaru. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać kopię faktury, numer towaru, nr serii lub nr partii towaru. Zwrot towaru do Sprzedawcy nastąpi wyłącznie po uprzedniej pisemnej akceptacji ze strony Sprzedawcy. Sprzedawca może żądać osobistego lub za pośrednictwem przewoźnika dostarczenia przez Kupującego reklamowanego towaru do siedziby Sprzedawcy oraz dostarczenia zdjęć wadliwego towaru, wykonanych w odpowiedniej jakości. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest łączne spełnienie wskazanych w niniejszym punkcie warunków. W przypadku dostarczenia niekompletnej dokumentacji reklamacyjnej lub niezachowania terminów Sprzedawca ma prawo odmówić rozpatrywania roszczeń do czasu uzupełnienia wymaganych dokumentów.

3. Przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego czy przyjęcie towaru w celu rozpatrzenia reklamacji nie oznacza uznania reklamacji za zasadną.

4. Ewentualne wniesienie reklamacji przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku terminowego i całkowitego uregulowania należności za dostarczone lub odebrane towary.

5. Sprzedawca na piśmie lub za pośrednictwem poczty email udzieli odpowiedzi na reklamacje Kupującego nie później, niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania powyższych warunków. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówień jeśli Kupujący naruszy którykolwiek z warunków OWS.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.

4. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i umowa zawarta na ich podstawie podlega prawu polskiemu. Ogólne warunki sprzedaży stosuje się do każdej umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę, o ile z ustaleń Stron poczynionych w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie wynika nic innego.

5. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.